A  B  C  Č  D  Ď  E  F  G  H Ch  I  J  K  L  M  N  Ň  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  Ť  U  V  W  X  Y  Z  Ž

Obsah stránek
Domů
Mapa
U nás ve vsi
Aktuality z obce
Fotogalerie
Webkamera & počasí
Zajímavosti z okolí
Naše Mládež
Kniha návštěv
Inzerce
Autor
Tomáš Perlík
Počet návštěv
celkem:

právě teď:
Aktualizováno
10.03.2006
Přírodní park Džbán

Hořešovice / Zajímavosti z okolí / Přírodní park Džbán

bullet

Základní Informace
Přírodní park Džbán se nachází na území okresů Rakovník, Kladno a Louny. Jedná se o poměrně rozsáhlé přírodovědně a krajinářsky cenné území, ležící mezi průmyslovými oblastmi Severočeské hnědouhelné pánve a Kladensko-rakovnické pánve. Od severozápadu je zacloněn zlomovým pásmem Krušných hor. Území Džbánu představuje pahorkatinu, která zejména v okolí Ročova přechází ve vrchovinu. Hranici Přírodního parku Džbán vymezují Kladno, Nové Strašecí, Řevničov, Hředle, Mutějovice, Kounov, Janov, Svojetín, Děkov, Vrbice, Běsno, Soběchleby, Liběšovice, Měcholupy, Dobříčany, Liběšice, Tuchořice, Hřivice, Senkov, Brodec, Smolnice, Hříškov, Panenský Týnec, Bilichov, Pozdeň, Jedomělice, Smečno, Svinařov a Libušin.

bullet

Džbánská pahorkatina
Džbán tvoří křídová tabulová plošina vyzdvižená tektonickými pohyby nad okolí, která se uklání směrem k severu. Je členěna údolními rýhami na řadu úzkých vrchů (Pravda - 491 m n, m., Špičák - 483 m n, m.), plošin (Rovina - 526 m n. m., Džbán - 536 m n. m.) a hřbetů. Na rozčlenění tabule měla vliv eroze. Přechody od údolí do plošin či hřbetů často chybí a vytvářejí se zde prudké útesové zlomy, několik metrů vysoké, vytvořily se i skalní stěny. Hloubka některých údolí dosahuje 100 - 150 m, takže krajina zde má podhorský až horský ráz. Místy vznikly i malé kaňony (u Kladna a Ročova). Jednotlivá údolí mají názvy podle centrálních obcí. Džbán z pohledu od jihu působí jako horské pásmo, ačkoli jeho vrcholy sotva přesahují 500 m n. m. Na východě přechází Džbán v rozsáhlé plošiny Kladenska. Převážná část území leží v nadmořské výšce 300 - 400 m n. m. Nejvyšším bodem je Džbán - 536 m n. m. nad obcemi Hředle a Třeboc.

bullet

Zdejší Klima
Srážky v celé oblasti jsou celkem vyrovnané, avšak relativně nízké (490 - 510 mm). Srážkové poměry jsou negativně ovlivněny Krušnými horami, které tvoří rozsáhlou zádržovou kulisu proti převládajícímu dešťovému proudění a ochuzují, zejména Žateckou plošinu, asi o 20 % srážek. Nejdeštivějším obdobím s nejvydatnějšími srážkami jsou měsíce červen, červenec a srpen. Teploty jsou zde poměrně vysoké (8,3 - 8,9 °C), takže lze oblast charakterizovat jako velmi suchou a poměrně teplou. Severnější území náleží k teplé oblasti.

bullet

Ochrana území
Za účelem zachování krajinného rázu byl Džbán vyhlášen přírodním parkem ve všech třech okresech, ve kterých se nachází (Rakovník, Louny, Kladno). Posláním Přírodního parku Džbán je zachování unikátní krajiny džbánské křídové tabule s významnými estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou flóru a faunu a rozptýlenou mimolesní zeleň. Některé činnosti lze provádět pouze se souhlasem příslušného okresního úřadu. To se týká například umísťování a povolování nových staveb, těžby nerostů a hornin, pořádání rekreačních, sportovních a jiných hromadných akcí, změn současné skladby a rozsahu zemědělských a lesních kultur, kácení dřevin rostoucích mimo les ve volné krajině, zřizování parkovišť, tábořišť a kempů, odstavných ploch, zřizování a rušení stezek, pěšin a účelových komunikací, na vodních plochách používání plavidel se spalovacími motory atd. V Přírodním parku Džbán je třeba usměrňovat výstavbu ve volné krajině a výstavbu nových chatových osad. Výstavba chat a zahradních domků do volné krajiny je zcela nežádoucí.

zpět
bullet

Logo přírodního parku džbán

Logo Přírodního parku džbán

zpět
bullet

Foto

Džbán    Džbán

Vzpuštěný rybník na Bilichově

Foto: 1x T.Perlik, 2x z internetu
zpět